Knihovna

Skripta

lektorsk dovednosti 1.strana

Lektorské dovednosti, Specifika výuky dospělých

Zdeněk Kotulák, MBA

 

Zobrazit náhled skript

Náhled skript

nov trendy 1.strana

Nové trendy v sociálně-právní oblasti

Bc. Jarmila Tomancová

 

Zobrazit náhled skript

Náhled skript

psychologie 1.strana

Psychologie a pomáhající profese

Mgr. Lubomír Smékal

 

Zobrazit náhled skript

Náhled skript

sociologie 1.strana

Sociologie pro pracovníky v pomáhajících profesích

Mgr. Vladislava Závrská

 

Zobrazit náhled skript

Náhled skript

sociln ekonomika 1.strana

Sociální ekonomika

Ing. Pavel Němeček

 

Zobrazit náhled skript

Náhled skript

prvn minimum 1.strana

Právní minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích

JUDr. Hynek Pečinka

 

Zobrazit náhled skript

Náhled skript

sociln-prvn praktikum 1.strana

Sociálně-právní praktikum (Praktický průvodce sociálními službami)

Bc. Jarmila Tomancová

 

Zobrazit náhled skript

Náhled skript

znakov e 1.strana

Znakový jazyk pro začátečníky

Mgr. Svatava Panská

 

Zobrazit náhled skript

Náhled skript

ciz jazyky 1.strana

Anglický jazyk pro pracovníky v pomáhajících profesích

Mgr. Bc. Erika Konupčíková

 

Zobrazit náhled skript

Náhled skript

potaov technologie 1.strana

Základy práce s počítačem a internetem

Mgr. Vlastimil Ott

 

Zobrazit náhled skript

Náhled skript

Literatura

 

  1. Technika masáže v rehabilitaci, Ulrich Storck, překlad 19.vydání, nakladatelství Grada 2010
  2. Klasická masáž patří k nejstarším léčebným prostředkům a je pevnou součástí moderní fyzioterapie. V překladu již 19. vydání vynikající učebnice "Technik der Massage", kterou vydalo nakladatelství Thieme Verlag, najdete všechny potřebné informace. Dvojbarevná učebnice je doplněná 208 obrázky, mnoha přehlednými tabulkami a slovníčkem, čtenář v ní nalezne i kontrolní otázky. Kniha se tak hodí jak pro základní výuku, tak i pro další vzdělávání.

 

E-shop: odkaz do e-shopu nakladatelství GRADA

 

  1. Andragogika, Milan Beneš, nakladatelství Grada 2008
  2. Základní učební text pro studenty andragogiky a personálního řízení mapuje obor s jeho multidisciplinárním založením, využívá poznatky příbuzných oborů. Publikace zohledňuje především poznatky spojené se sociologickým pohledem na učení se dospělých. Publikace vede i k zamyšlení nad smyslem a významem vzdělávání dospělých v historických a především sociálních souvislostech. Kniha obsahuje mimo vysvětlení základních termínů i přehled hlavních směrů andragogických teorií, příklady organizace vzdělávání dospělých, cílové skupiny ve vzdělávání dospělých, uvádí význam vzdělávání dospělých pro jejich profesi apod.

 

E-shop: odkaz do e-shopu nakladatelství GRADA

Vyhledávání dalších knih

Slovníček

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • CH
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V/W
 • Z

A

adekvátně – odpovídajícím způsobem, přiměřeně

adopce – osvojení

aikidó – staré japonské samurajské bojové umění, které rozvinul a zpopularizoval Morihei Uešiba

alografní závěť – závěť, která je napsána jinak než vlastní rukou pořizovatele (např. PC), musí být však pořizovatelem podepsána

amnestie – zmírnění či odpuštění trestu

analýza – rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu

analýza bodu zvratu (break – even analysis) - analýza určující nutnou úroveň produkce, kdy podnik ani nevydělává, ani neprodělává

analyzovat – rozborovat, provést rozklad, postupovat od abstraktního ke konkrétnímu

anotace – poznámka, vysvětlivka; připojování poznámek; stručná charakteristika díla

ANSI Lumenů – jednotka jasu

apatie – netečnost

autonomie – schopnost sebeurčení, schopnost rozhodovat o svých potřebách, schopnost uplatnit se

B

bluetooth – technologie bezdrátového přenosu dat na krátkou vzdálenost (cca 10 m)

brainstorming – metoda volné spontánní diskuze na dané téma

C

cílová skupina – jsou občané, kteří již potřebují péči, pomoc, podporu vzhledem k vysokému věku nebo zdravotnímu stavu, a ti, kteří nemohou vlastními silami překonat nepříznivou situaci

cyklický – opakující v období, čase

D

definice – slovní zavedení a objasnění obsahu, významu pojmu nebo výrazu; výměr

deinstitucionalizace – proces, ve kterém dochází k proměně instituce jak ve smyslu formalizované struktury pravidel, řádu a filosofie služby, tak ve smyslu sídla (umístění v objektu a komunitě) tak, aby výsledná struktura a provozování služby byly primárně orientovány na potřeby uživatelů a ne potřeby formalizované organizace-instituce. Je jí dosahováno proměnou institucionální péče v péči v „komunitě“.

deliktní způsobilost – způsobilost nést následky vlastního protiprávního jednání

denotace – základní význam znaku, slova, věty

deprese – chorobný smutek (podrobněji v psychologické a psychiatrické literatuře)

deviace – deviace znamená jakoukoli odchylku od normy, tzn., nejedná se pouze o porušení normy, ale i o její přehnané dodržování

displej – zobrazovací periferní jednotka

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – trvající déle než 1 rok, omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a na soběstačnost

domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory – bydlení pro 3-6 uživatelů, kteří ke svému životu potřebují vysokou míru podpory. Míra podpory je zjišťována v rámci posuzování uživatelů na základě jasně definovaných nástrojů.

dotazník – standardizovaná technika sociologického výzkumu, určená k samostatnému vyplnění respondentem, která obsahuje především uzavřené otázky (tzn. otázku a přesný výčet možných odpovědí)

DPČ – dohoda o pracovní činnosti; jedná se o pracovněprávní vztah konaný mimo pracovní poměr

DPP – dohoda o provedení práce; jedná se o pracovněprávní vztah konaný mimo pracovní poměr

E

edukační – výchovný; vzdělávací

ergonomie – obor zabývající se studiem vztahů mezi člověkem a technickými systémy, které člověk vytváří

eSATA – typ přenosu a formát harddisku v počítači

exkurze – zájezd, návštěva, výlet, obvykle za vzdělávacím nebo poznávacím účelem

experimentování – zaměření na zjišťování příčin zkoumaných jevů, na objevování

etnicita – systém kulturních, společenských sociálních a dalších zvyklostí, které jsou ve vzájemné interakci, přesvědčení o tom, kam člověk patří

etnická identita – členové skupiny se společně pokládají za odlišné od ostatních, pokud je někdo majoritou chápán za člena menšiny, má to pro něj sociální důsledky. Nikdo si nemůže vybrat, do jaké etnické skupiny se narodí, přechod z jedné do druhé skupiny je téměř nemožný.

expertní moc – je mocí odborníka, který „ví, jak je to správně“ a nutí svůj pohled ostatním; přitom se zaštiťuje vědou, používá racionální argumentaci, odvolává se na autority; udržuje si distanc

F

faktor – činitel, zprostředkovatel, síla uplatňující se v nějakém procesu

fixní náklady – náklady nezávislé na množství vyráběného množství. Vznikají při používání kapacit, jsou vyvolány existencí kapacit – jejich poskytováním a držením v pohotovosti.

formální moc – je mocí, která bývá delegovaná, daná například funkcí, kterou člověk zastává, a která mu propůjčuje určité pravomoci, je to moc velitelů, vedoucích a zpravidla také politiků a úředníků

G

genderová socializace – jedná se o proces, v rámci kterého se jedinec učí znát obsahy genderových rolí (být mužem, být ženou). V rámci tohoto procesu se tedy učí, co je pro něj/ni vhodné, jak by se měl/a chovat a naopak, jaké chování se pro ni/něj nehodí.

gestika – výrazové pohyby rukou, které doplňují nebo do jisté míry i nahrazují slovní, řečový, mluvní projev

gestikulace – doprovázení projevu pohyby, gesty, rukou či těla

globální – souhrnný, celkový, celosvětový; povšechný

H

haptika – forma non-verbální komunikace probíhající pomocí doteků, aktivní hmatové vnímání

hédonismus – přístup k životu, který klade slast a požitky na nejvyšší místo v systému hodnot

homoparentalita – výchova dětí rodinami homosexuálních partnerů nebo jedinci s homosexuální orientací

hranice tolerance – tou je pocit ohrožení. Každý má vlastní hranice tolerance, které vychází mimo jiné i z typu a principů dané služby a ze snahy pochopit např. osobní historii konkrétního člověka. Za toleranci se často vydává lhostejnost, zbabělost a bezmoc.

humanizace – je proces, který vede k proměně systému péče a prostředí tak, aby naplňoval práva a potřeby uživatelů – investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních

CH

charismatická moc – je mocí spíše neformální autority, která souvisí s osobností; nepřijímáme ji, protože musíme, ale protože si vůdce za něco vážíme a přijímáme jej; je to moc duchovních vůdců, guruů, některých učitelů, sociálních pracovníků, poradců atd.

I

identifikace – rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání; ztotožnění se s někým

individuace – proces diferenciace psychického vývoje člověka ve vlastní nezávislou osobnost, která se odlišuje od všech ostatních lidí

individuální domácnost – domácnost pro 1–2 uživatele

interakce – vzájemné působení dvou nebo více činitelů

interaktivní – umožňující vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu

interpretace – výklad, objasnění, tlumočení, podání

IOP – Integrovaný operační program, dotační program strukturálních fondů EU, tzv. tvrdá forma dotační podpory.

instituce – je předávaný způsob jednání, který určuje, jak danou činnost vykonávat a kdo ji může vykonávat. Důležité je upozornit na to, že instituce je způsob, jakým se daná činnost vykonává, organizace jsou pak lidé, kteří danou činnost institucionalizovaným způsobem provádějí.

institucionalizace – proces vzniku sociálních institucí založený na vzájemné typizaci určité činnosti určitým typem vykonavatelů těchto činností. Tyto typizace jsou sdílené, dostupné členům dané společenské skupiny.

J

jinakost, rozdílnost lidí – je to bohatá a různorodá mozaika lidstva, která je přínosem a učí nás vnímat rozdílnost a krásu v různosti – pluralismus. Jinakost druhého je cenným přínosem celku a odlišnost nesmí být důvodem k výsměchu a diskriminaci.

K

kolokvium – vědecká (jednooborová) rozprava, event. s mezinárodní účastí; dílčí ústní zkouška

kompetence – rozsah působnosti nebo činnosti oprávnění a povinností svěřených právní normou určitému orgánu nebo organizaci, příslušnost po odborné nebo věcné stránce

komunikace – sdílení informací

komunikační kanál – způsob předávání komuniké

komunikant – osoba, která sdělení přijímá

komunikátor – osoba, od které vychází sdělení

komuniké – obsah sdělení

konformita – způsob jednání, který usiluje o dosažení legitimních cílů pomocí prostředků, které jsou také považovány za legitimní. Jistá míra konformity je nutnou podmínkou pro udržení sociálního řádu ve společnosti.

konotace – vyjadřuje tu část sdělení, ve které jde o jeho individuální význam; vyjadřuje postoj, hodnocení dané věci; subjektivní zabarvení významu

kontext – souvislost; významová souvislost; souvislý text; souvislost jevů nebo událostí

kontinuální – spojitý, souvislý, nepřetržitý

kontrakt – dohoda

konvence – dohoda, úmluva; ustálený způsob jednání, společenské pravidlo

konzumní životní postoj – orientace na uspokojování potřeb člověka skrze spotřebu zboží a služeb, které jsou nabízeny trhem

kreativní – tvořivý

kvalifikace – odborná způsobilost

L

listina základních práv a svobod – upravuje základní práva a svobody občanů, upravuje vztah občana a státu, je součástí ústavního pořádku ČR

logický rámec – nástroj, který napomáhá při zpracování, realizaci a vyhodnocení projektu

M

marketingový mix - součást marketingové strategie, současně nástroj řízení této strategie. Konzistence produktu, jeho ceny, způsobu propagace a distribuce

mediace – je mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným

meritokracie – ideologie, podle níž mají vládnout ti nejschopnější. Úspěch tedy závisí především na výkonu jednotlivce, na jeho schopnostech, ne jak tomu bylo v jiných uspořádáních, kde úspěch závisel například na rodové příslušnosti.

mimika – doprovázení projevu pohyby či výrazem tváře

moderní společnost – společnost rozvíjející se od 19. století, pro kterou jsou typické změny v oblasti ekonomiky, mocenských a hospodářských vztahů a stylu života. Klíčovou roli v této společnosti hraje trh.

motivace – souhrn pohnutek jednání; odůvodnění

multimediální – mnoha způsobový; předávání nebo uchování informací v textovém, zvukovém i obrazovém kompletu

N

nascitur – nenarozené dítě

nekooperativní – nespolupracující

nepříznivá sociální situace – je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením

nestandardizovaný rozhovor – dotazovací technika využívaná především v rámci kvalitativního paradigmatu. Není zde předem pevně dané pořadí otázek, využívá se otázek otevřených (nejsou definované možnosti odpovědí) a respondentovi je umožněno se zcela volně vyjádřit k předloženému tématu.

neverbální – vyjadřovaný jinak než slovy

NESEA - Národní síť pro sociálně-ekonomické aktivity

O

OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, dotační program strukturálních fondů EU, tzv. měkká forma dotační podpory.

OSPOD – orgány sociálně-právní ochrany dětí

P

paradigma – určuje, co je předmětem dané vědy, dále na základě jakých metod budou odborníci zkoumat a rozhoduje také o tom, jakého druhu by výsledky měly být, aby byly přijaty za vědecké. Paradigma ohraničuje vědecké pole, a to skrze předmět zkoumání, způsob/metody zkoumání a poznatky, které jsou označeny jako vědecké.

paralingvistický - součást komunikační techniky – intonace, hlasitost, pauzy, opakování

pastorální moc – používá spíše forem empatického doprovázení, manipulace této moci je skrytější, zpravidla se skrývá za vyjadřování pochopení a opečovávaní; je podstatně emocionálnější a méně formální

perioda – časový úsek, období mezi pravidelně se opakujícími jevy

plán rozvoje sociálních služeb – výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování

plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb – komunitní plány, plány regionálního rozvoje apod.

podnikatelský plán (business plan) – plán přesně definující kroky potřebné k dosažení cíle podnikání

pomáhající profese – takové profese, jejichž cílem a náplní je poskytování pomoci jiným lidem, kteří tuto pomoc zpravidla potřebují a vyžadují (zpravidla k těmto profesím řadíme ty, kde pomáhající vstupuje s klientem do osobnějších vztahů – např. sociální pracovník, psycholog, zdravotník, učitel…, jen s výhradami např. úředník nebo policista); profese jako prodavač, mechanik, holič, jsou spíše profesemi obslužnými a pro tyto profese platí to, čím se v tomto textu zabýváme, pouze ve velmi omezené míře

poskytovatel sociálních služeb – registrované nestátní neziskové organizace, církevní, příspěvkové organizace krajů či obcí, soukromé osoby, které poskytují služby sociální péče či služby sociální prevence, nebo poradenství

poslání a klíčové organizační hodnoty - základní myšlenková východiska (explicitně formulovaná), na kterých stojí smysl organizační činnosti. Společně s organizační vizí jsou primárním předpokladem správné strategie podniku.

posturologie – věda o významech poloh a držení těla

pracovní poměr – nejčastěji se vyskytující pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

pracovní právo – samostatné právní odvětví, upravuje společenské vztahy vznikající zejména mezi zaměstnanci a zaměstnavateli při výkonu práce

pramen práva – forma, v níž jsou obsaženy právní normy

právní řád – souhrn všech právních předpisů platných v daném státě

právo – rozsáhlý společenský systém; který prostřednictvím norem upravuje vztahy ve společnosti

probace – je organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu těch alternativních trestů, ve kterých byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života

projekt – plánovaný zásah, jehož cílem je přivodit užitečnou změnu na různých úrovních

proxemika – druh neverbální komunikace, spočívající ve vyjádření vztahu k druhému ve vzdálenosti, kterou od sebe komunikující subjekty zaujmou

předsudek – apriorní představa o jedinci nebo skupině, která je často založena spíše na informacích „z doslechu” než na skutečných poznatcích. Předsudky mohou mít pozitivní i negativní charakter.

přirozené sociální prostředí – rodina a sociální vazby k osobám blízkým1), domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity

příspěvek na péči – příspěvek státu, který se poskytuje osobám závislým na pomoci druhé osoby za účelem zajištění potřebné pomoci

R

reakce – činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu

reálný – skutečný

reciprocita – vzájemnost, vzájemný vztah nebo zvýhodnění

referenční skupina – skupina, se kterou se jedinec identifikuje, a to bez vztahu k členství v ní. Přebírá od ní hodnoty a normy chování, a v případě, že není jejím členem, o toto členství usiluje.

reflexe – zrcadlení, odrazivost; přemýšlení, úvaha, rozjímání; sebepoznání

respitní péče – typ sociální služby, tj. odlehčovací služba, určená pro pečující o osobu se sníženou soběstačností

restriktivní opatření – opatření omezující pohyb. Použití jakýchkoli opatření omezující pohyb je krajní opatření. Proto je nutné především dbát na prevenci a předcházení situacím, které by vyžadovaly použití opatření omezující pohyb uživatele. Všechna opatření omezující pohyb osob v zařízení sociálních služeb musí být v souladu s právní odpovědností a povinnostmi poskytovatele a jeho jednotlivých pracovníků a s právy uživatelů služby.

RGB barvy – Red, Green, Blue – červená, zelená a modrá způsob odděleného přenosu barvy

S

samofinancování – poskytování některých služeb neziskovými organizacemi částečně, či zcela za úplatu

sekundární deviace – je důsledkem reakce individua na označení za deviantního. Tato reakce pak může vést k přijetí deviantní identity, díky které může u jedince dojít k proměně jeho sebepojetí.

simultánní – zároveň probíhající, současný; společný; nedělitelný

SJM – společné jmění manželů

skupiny osobního růstu – práce zpravidla v malých skupinách pod vedením vycvičeného terapeuta či vedoucího skupiny, která je zaměřena na rozvoj osobnosti na základě sebepoznání a sebepoznání v interakci s jinými lidmi

služby sociální péče – napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení

služby sociální prevence – napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

socializace – celoživotní proces, v němž dochází k začleňování jedince do společnosti. Díky procesu socializace se jedinec stává členem společnosti, učí se znát její hodnoty a normy a hrát sociální role, které ve společnosti zastává.

sociální ekonomika – sociální podnikání

sociální klient, uživatel – subjekt, který využívá soc. služby. Může to být osoba, rodina, skupina či komunita.

sociální kontrola – proces, který zajišťuje dodržování norem a hodnot dané společnosti. Děje se tak skrze mechanismy sociální kontroly (odměňování a trestání), které jsou uplatňovány jak na úrovni formální (např. vězení), tak i na úrovni neformální sociální kontroly (výsměch, pomluvy apod.).

sociální norma – verbalizované pravidlo určující, jaké jednání je vyžadováno/očekáváno a jaké jednání je naopak považováno za nepřípustné

sociální péče – pomáhá uspokojovat společnosti objektivně uznané potřeby občanů (hmotné, psychické, sociální). Je součástí sociální politiky státu Sociální proces – vývoj, postup sociální práce, socializace.

sociální podnikání – podnikání založené a provozované za účelem dosahování sociálních cílů

sociální politika – je to cílevědomá činnost státu, organizací a institucí, usilující o vytvoření podmínek, které omezují příčiny sociální nerovnováhy a zajišťují předpoklady pro harmonický vývoj jedinců, skupin i společenských celků

sociální pomoc – jde o pomoc občanům ve stavu nouze, k uspokojení jejich základních potřeb, je vázána na prokázání sociální potřebnosti (občan, jehož příjem nedosahuje životního minima a není schopen si příjem zvýšit vzhledem ke zdravotnímu stavu, věku nebo jiných vážných důvodů

sociální pozice – místo člověka ve struktuře společnosti, které je definováno právy a povinnostmi, které se k dané pozici vážou

sociální práce – společenskovědní disciplína i oblasti praktické činnosti, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociální problémů. Opírá se jednak o rámec společenské solidarity, jednak o ideál naplňování individuálního lidského potenciálu. Cílem sociální práce je sociální fungování klienta v situaci, kde je taková potřeba buď skupinově, nebo individuálně vnímána a vyjádřena. Sociální práce se profesionálně zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem soc. rolí.

sociální problém – společenský problém

sociální případ – stav, který je považován za riziko, které jednotlivec nemusí být schopen zvládnout vlastními silami

sociální role – vyjadřují očekávání, která se vážou k chování jedince na určité sociální pozici. Sociální role je tedy jakýsi spojovník mezi jednáním konkrétního jedince a nadindividuálně platnými normami, které toto jednání vymezují.

sociální služba – činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení

sociální vyloučení – vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace

sociální začleňování – proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný

specifikace – přesný výčet, podrobnější rozepsání položek; zpřesnění, upřesnění

standardizovaný rozhovor – dotazovací technika založená na přímém kontaktu respondenta a tazatele. V případě standardizovaného rozhovoru jsou užívány především uzavřené otázky (tzn. otázky s předem definovanými možnostmi odpovědí). V rámci standardizovaného rozhovoru je též nutné přesně dodržovat předem dané pořadí otázek.

standardy sociálního podnikání – v ČR existují pouze v návrhu, reflektují potřebu definovat a rozpoznat sociální firmu od jiných podniků v ČR, nejsou doposud právně ukotveny

startovací náklady (start – up costs) – náklady na pořízení strojů, licencí, apod., ale také náklady na 1. měsíc provozu (mzdy, režie)

stereotyp – ustálený (typizovaný), opakovaný, obvykle zjednodušující, způsob vnímání a hodnocení určitých sociálních skupin, který následně ovlivňuje názory, postoje a chování vůči těmto skupinám

strategie – dlouhodobý plán, který je zaměřen na dosažení určitého cíle

strategie diverzifikace – marketingová strategie vytvoření nového produktu pro nový trh

strategie rozvoje produktů – marketingová strategie založená na vytvoření nového produktu pro stávající trh

strategie rozvoje trhu – marketingová strategie, kdy uvádíme stávající produkt na nový trh

strategie tržní penetrace – marketingová strategie, při které současné produkty tlačíme silněji na existující trhy

studie proveditelnosti (feasibility study) – studie ukazující, kterou ze zvolených variant se dostaneme nejvýhodněji k cílům podnikání

supervize – strukturované uvažování nad konkrétními problémovými situacemi, které vznikly v interakci jednotlivého pracovníka s uživateli, případně s příbuznými uživatele nebo i s dalšími pracovníky, přičemž těžiště procesu spočívá v rozvoji pracovníka

symposium – odborná porada, vědecké zasedání; veřejný rozhovor

T

taktika – krátkodobé plánování jednání směřující k dosažení cíle

taxonomie – klasifikace poznávacích cílů k porozumění

teorie – vědecký výklad

TESSEA – tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky v ČR, je volným uskupením příznivců a zájemců o problematiku sociálního podnikání se širokou členskou základnou a expertním výborem (sdružuje cca 150 právnických a fyzických osob)

tolerance – připustit názor druhého a dát mu dobrovolně prostor k vyjádření i přes to, že s tím nesouhlasím. Je to aktivní úsilí, uznání práva druhého být čím je. Dovednosti tolerance je nutné stále učit.

tolerance v sociální práci – ve vztahu k uživatelům sociálních služeb je to ochota a schopnost snášet něco, co se nám, sociálním pracovníkům a dalším pracovníkům v sociálních službách nelíbí, s čím nesouhlasíme či ani nemůžeme souhlasit pro vlastní či společenský hodnotový systém. Je to prostor mezi způsoby jedné osoby – uživatele, se kterými nesouhlasíme a vlastními způsoby, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou správné. Prostor, do jaké míry jsme ochotni či schopni, snášet způsoby, zvyklosti, zlozvyky, chování apod. druhé osoby. Sociální práce však vyžaduje, abychom se v této dovednosti stále cvičili.

totální instituce – takové instituce, kde jsou všechny tři sféry života (práce, trávení volného času a spánek) sloučeny na jednom místě a jedinci není dovoleno toto místo opustit. Důležitým znakem totální instituce je i přítomnost neustálého dozoru.

TP – těžce postižená osoba

U

USB – Universal Seriál Bus – rozhraní – způsob přenosu elektronických dat

Ústava ČR – základní zákon ČR, upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě

ústavní pořádek – termín upravující fakt, že ústavní právo ČR je tvořeno více prameny

V/W

variabilní náklady – výrobní náklady, které jsou, co do velikosti, proporcionální k úrovni produkce

verbální – slovní, ústní, slovy vyjádřený

virtuální – zdánlivý, možný, potenciální;

vizualizer – flexibilní prezentační nástroj

Wi-Fi – technologie bezdrátového přenosu dat na střední vzdálenost (cca 100 m)

workshop – dílna; tvůrčí, pracovní setkání, forma semináře

Z

zdravotní postižení – tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, které mohou činit osobu závislou na pomoci druhé osoby

ZTP – zvlášť těžce postižená osoba

ZTP/P – zvlášť těžce postižená osoba s průvodcem